קוסמטיקה וחומרים פדיקור ומניקור שיזוף בהתזה ריהוט קוסמטי מכשור קוסמטי
מוצרי ספא מבצעים חמים
זכויות יוצרים

הסכם בין המשתמש לבין שרונ'ס (להלן: "SHARONS.BIZ")

השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות.

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי" SHARONS.BIZ "  אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין ל " SHARONS.BIZ " שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר " " SHARONS.BIZ  ,משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי " SHARONS.BIZ "  שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

זכויות יוצרים על מידע

ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י

 " SHARONS.BIZ " (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של  SHARONS.BIZ "". אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של

 "  SHARONS.BIZ" , פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. " SHARONS.BIZ " רשאי בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין באמור במסמך זה משום מצג מצד

"  SHARONS.BIZ" בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, , המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמש "כמות שהם" (As is), בלא כל התחייבות "  SHARONS.BIZ" מתנער בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה לא תחול על

"  SHARONS.BIZ" אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ל-

 " SHARONS.BIZ " על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנה לכתובת sharoni_vip@bezeqint.net

הגבלת הגישה

 SHARONS.BIZ "" שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

שינוי בתנאים ובהתניות

 SHARONS.BIZ "" שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

כללי

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים. הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב - יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין  SHARONS.BIZ "". מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי SHARONS.BIZ"" להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד      SHARONS.BIZ "" כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותו של  SHARONS.BIZ ""  לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שמועבר ל-    SHARONS.BIZ ""  או נאסף על ידי SHARONS.BIZ "" בהקשר לשימוש באתר. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו SHARONS.BIZ "" בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו SHARONS.BIZ "" בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של  SHARONS.BIZ ""  כל הזכויות שמורות. וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי  SHARONS.BIZ ""  הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים,של  SHARONS.BIZ "". שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

 

 

SHARONS.BIZ" WEBSITE TERMS AND CONDITIONS OF USE"

You will use this site for legitimate purposes, in accordance with appropriate local Laws and Regulations. It is the User's responsibility to abide by all applicable laws and regulations. If, for any reason, any part of this Site Use agreement is disallowed in the jurisdiction of the User, You acknowledge the enforceable terms remain in effect, and that those which are disallowed shall be enforceable to the fullest extent of the applicable law. No advice or information, whether oral or written, obtained by a User from this site, its officers, directors, employees or agents, shall create any warranty not expressly made herein.

In posting any information, You will not submit any content that infringes upon a third party's contractual or property rights or any content that is illegal, false, misleading, defamatory, harassing, abusive or otherwise objectionable in nature. You agree that any content which is posted by You in violation of a third party's contractual or proprietary rights is done so by the User in direct contravention of this site Use Agreement, whether we are aware of the content or not, and You assume all responsibility for any litigation which may result from such a posting, including, but not limited to damages, reasonable attorney's fees, and costs. Nor will You transfer any files, programs or e-mails containing any viruses, Trojan horses, worms, or other computer programming routines that may harm, corrupt, expropriate information from, or place a disproportionately large burden on the website, it's files or databases, or those of its Members.

You will not access or tamper with non-public areas of this site, or postings of other members or their files without the express, written authorization of this site.

You will not frame this site site without the express, written permission of "SHARONS.BIZ".

The terms and conditions of this Site Use Agreement are non-transferable, non-assignable, non-derogable, and may not be delegated to any third party. Any such assigns, transfers, derogations or delegations shall be deemed null and void.

You agree that all trademarks, logos, web-page graphics, software functions, and text found on this site is the exclusive property of "SHARONS.BIZ" unless otherwise noted. Any unauthorized reproduction, expropriation, modification, distribution or derivation of such content is expressly forbidden, and may result in civil or criminal prosecution.

In any jurisdiction where such waivers of warranties are not proscribed by law, the Member uses this site at his or her own risk, and all services and data are provided without express or implied warranties of any sort, including, but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular use or purpose, or non-infringement. this site furthermore does not warranty any goods or services obtained through the use of this site from another Member or advertiser. Any dissatisfaction of a Member's job performance or behavior is not the responsibility or fault of this site and the Member agrees to omit "SHARONS.BIZ", its employees, agents and directors, as a party in any litigation which may result from such dissatisfaction. In jurisdictions where warranty waivers are proscribed, You agree that the Membership Agreement shall be enforced in its entirety, with only those waiver exclusions required by law excepted.

You agree to defend, indemnify, and hold harmless "SHARONS.BIZ", its officers, directors, employees and agents, from and against any claims, actions or demands, including without limitation reasonable legal and accounting fees, made by any third party due to or resulting from Your use of this site or Your violation of this Site Use Agreement.

You agree, in any jurisdiction where not proscribed by law, that neither "SHARONS.BIZ", nor any of its officers, directors, employees or agents responsible for creating, maintaining, or delivering this site shall be liable for any direct or indirect damages resulting from your access, use of, or inability to access or use this site. In jurisdictions where such waivers are proscribed, You agree that the Membership Agreement shall be enforced in its entirety, with only those waiver exclusions required by law excepted.

It is acknowledged and accepted by the Member that the only remedy against "SHARONS.BIZ", its officers, directors, employees or agents for any alleged damage caused by a performance or non-performance shall be the termination of further use of the service. The User agrees that any dispute, which may arise from this Site Use Agreement, shall be settled through binding arbitration, whether based on tort, contract or other theory of law. Furthermore, regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of this site or the these terms and conditions must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.

Any failure of this site to enforce, in part or in whole, any of the provisions herein listed shall not constitute a waiver of that provision or provisions or of the rest of these terms and conditions of Site Use.

Modifications of these Terms of Use. this site may modify these Terms Of Use from time to time in its sole discretion. We may provide you with reasonable notice of any such change, and your continued use of this site will be deemed to constitute your acceptance of any such change.

Violations. If this site or its subcontractor become aware of a possible violation of these Terms of Use, either of them may, in its sole discretion, initiate an investigation, suspend or terminate the account, remove materials from its server or other area, issue a warning, or take other responsive action. You agree to respond in a timely manner to any complaints from this site or its subcontractor. Nothing contained in these Terms Of Use shall be construed to limit the actions this site or its subcontractor may take or remedies available to it in any way with respect to any prohibited activity or conduct. Certain violations of these Terms Of Use may subject you to criminal or civil liability. Non-enforcement of any of these Terms Of Use does not constitute consent or waiver, and this site and its subcontractor each reserves the right to enforce such term jointly and severally at its sole discretion.

ANY MATERIAL OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THIS SITE IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM, TELEPHONE OR FAX OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL OR DATA. NEITHER "SHARONS.BIZ" NOR ITS SUBCONTRACTOR MAKES ANY WARRANTY REGARDING ANY GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED THROUGH THIS SITE UNIFIED MESSAGING SERVICE OR ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO BY USE OF OR THROUGH THIS SITE.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM CUSTOMER OR THROUGH "SHARONS.BIZ" SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

LIMITATION OF LIABILITY. "SHARONS.BIZ" NOR ITS SUBCONTRACTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OR YOUR INABILITY TO USE THIS SITE OR FOR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES OR RESULTING FROM ANY GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED OR TRANSACTIONS ENTERED INTO BY MEANS OF OR THROUGH THIS SITE OR RESULTING FROM UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR TRANSMISSIONS OR DATA, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE, EVEN IF TCPGLOBAL.COM OR ITS SUBCONTACTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY.

 

       מצב הסל שלי
 שלום אורח - סל הקניות ריק
       מידע וכלים

 אודותינו
 שרות לקוחות
 אמנת שרות
 קניה בטוחה
 מדיניות החזרות וביטולים
 תנאי שימוש
 שאלות נפוצות
 צרו קשר

       מועדון לקוחות
  הסר הוסף
       מבצעים
מחזק גוון מקצועי - בקבוק משודרג
₪290.00
לא כולל מע"מ
       אתר מאובטח
SSL Provided by Comodo  
       מוצרים חדשים
אין מוצרים חדשים

 
   

רח' משה בקר 18, אזה"ת הישן ראשל"צ טלפון: 03-9511544 | פקס. 03-6024488 info@sharons.co.il

אתר המידע הרפואי העולמי, אתר האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן, וואלה, YNET, גוגל
סכנות השיזוף במיטות שיזוף כתבה מס' 1, סכנות השיזוף במיטות שיזוף כתבה מס
' 2, סכנות השיזוף במיטות שיזוף כתבה מס' 3, זכויות יוצרים


בניית אתרים | מדריך עסקים | בתי עסק | קידום אתר | Copyright © 2001-2019 NetStyle. All rights reserved